Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Huidige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, wordt de koper verondersteld van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en er alle onderdelen van te hebben aanvaard. Alleszins geldt betaling van de factuur door de koper als ondubbelzinnige aanvaarding van deze voorwaarden.
 2. De verkoper kan altijd weigeren één of meer leveringen/afhalingen uit te voeren of nieuwe bestellingen te aanvaarden.
 3. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De verkoper kan de teruggave van deze goederen eisen bij de niet-betaling van de facturen op hun vervaldag of bij hun onmiddellijke opeisbaarheid.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen onmiddellijk betaalbaar bij levering/afhaling, hetzij contant, hetzij doormiddel van bankkaart.
 5. De levering geschiedt op het ogenblik van afhaling in onze opslagplaats/winkel.
 6. Alle klachten over de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van de koopwaar moeten op het moment van levering/afhaling aan de verkoper worden meegedeeld.
 7. De waarde van de teruggenomen verpakkingen wordt in de eerste plaats verrekend met de nog niet betaalde achterstallige facturen, ook wanneer de verkoper de verpakkingen terugvordert.
 8. Bij vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn :
  • een verhoging van het factuurbedrag met 15%, zonder dat deze vergoeding minder dan € 50 kan bedragen;
  • een rente van 1% per maand, waarbij elke aangevatte maand volledig telt.
 9. Bij betwisting over de overeenkomst of haar uitvoering zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of de Vrederechter van het vijfde kanton te Antwerpen terzake bevoegd.